Hvordan foregår psykologisk behandling?

Hvordan foregår psykologisk behandling, og hvilke problemer kan vi arbejde med?

Ved den første konsultation indkredser vi, hvad vi skal arbejde med og hvordan. Jeg vil aldrig presse på eller gå i gang med noget, som du ikke vil ind på eller er klar til. Dine grænser respekterer jeg – også selv om du eventuelt er forsigtig med at melde dem ud. På den anden side ser jeg det også som min opgave at hjælpe med at finde frem til noget, der er betydningsfuldt for dig at arbejde med  på en måde, så du allerede efter første konsultation får en oplevelse af, at forløbet vil hjælpe dig til at få det bedre. Du er ikke bundet til, at forløbet skal have en bestemt varighed, men kan afbryde eller holde pause, som du vil. Jeg tilbyder ved en pause eller en afslutning  at runde af eller opsummere – eventuelt  på skrift.

Problemer eller psykisk mistrivsel, som du oplever det i din hverdag. Symptomer og håndtering

Den måde, jeg arbejder på,  er rettet mod  problemerne, som du oplever dem eller reagerer på dem i din hverdag. Det kan være  på arbejdet, i sociale forsamlinger, i parforholdet, i familien, eller måske når du er alene.

Måske kommer du ikke med problemer eller emner, der er forbundet med bestemte situationer eller hændelser. Måske kommer du med en  generel og diffus psykisk mistrivsel. Det kunne være en mistrivsel, der vedrører lavt selvværd, let stressbarhed, bekymringstænkning, angst, OCD, eller du er måske psykisk belastet af sygdom – egen eller af nærtståendes eller af sorg. Reaktioner – forsinkede eller akutte – på overfald,  voldsomme uheld eller seksuelle overgreb kan vi også arbejde med under den psykologiske behandling, så du kan komme videre med dit liv. 

Formålet med psykologisk behandling er ikke, at du bliver fri for problemer, sorger og belastninger, eller at du skal lave om på din personlighed. Formålet er, at du skal blive klogere på dig selv – dine sårbarheder og styrker, og at du bliver i stand til at håndtere eller leve med  de udfordringer, du nu har.  I den forbindelse er det et vigtigt emne at blive i stand til at  kunne rumme eller udholde de tanker og følelser, som negative hændelser og vanskelige betingelser afstedkommer. Ikke rumme eller udholde for at det skal blive ved med at være sådan, men for at undgå, at de belastende tanker og følelser  bliver styrende for din tilværelse og dine valg og dermed for, at du kan komme videre med dit liv. 

Traumatiske erindringer

Har du traumatiske erindringer fra tidligere overgreb, ulykker, overfald, mobning, omsorgssvigt mv, tager vi naturligvis fat på din oplevelse af dette, men vi starter ikke pr. automatik et behandlingsforløb med at klarlægge  “fortiden” eller barndommen. Kun hvis det er relevant for arbejdet med de problemstillinger, som du kommer med. 

Nogle erindringer og tiltragelser kan imidlertid være så smertefulde, at de bør “gemmes væk”, indtil det er muligt eller giver mening at trække dem frem. Vurderingen af om de skal frem, og i givet fald hvornår, vil ske i  samarbejde med og i forståelse med dig, men jeg bruger min erfaring og viden til at hjælpe dig med at vurdere, om det belastende skal frem nu, eventuelt senere eller slet ikke. 

Tager vi det belastende frem, er det med det typisk med det formål, at du kan leve med dem. I nogle situationer kan det dog  også give mening at  forholde sig til, om og hvordan der kan handles i forhold til dem.  

Robusthed og egen formåen til at kunne arbejde med psykiske sårbarheder og problemer

Der er stor forskel på det enkelte menneskes psykiske  robusthed og formåen til at arbejde med de problemer eller udfordringer, han/hun oplever. Udover at vi identificerer det, vi skal arbejde med under behandlingen, forsøger jeg at bistå dig med at blive bevidst om og sætte ord på dine ressourcer – også selv om ressourcer og overskud i den belastede situation kan være næsten ikke eksisterende. Det drejer sig om, at du med din særlige personlighed og de erfaringer og kompetencer, du har med “i bagagen” finder  styrke til at arbejde med det, der belaster.

Tanker som belaster og blokerer for løsninger

Det er min erfaring, at bekymringstanker, negativ tænkning,  uhensigtsmæssig tvivl og diffuse grublerier kan blokere for en tilfredsstillende tilværelse og blokere for at se udveje.  Det er også min erfaring, at det kan lade sig gøre at ændre herpå, når man arbejder målrettet og tålmodigt på det. 

Den psykologiske retning, jeg arbejder ud fra, er den kognitive. Det vil i praksis og kortfattet  sige, at jeg forsøger bistå dig med at reflektere, ændre på eller nuancere  den måde, du tænker om dine problemer og mulige løsninger. Det gælder for tanker, der er forbundet med angst, bekymringer, jalousi, opgivenhed, vrede mv, men også mere generelt for tanker om situationer, der forekommer fastlåste eller uoverskuelige.  Metoden er anvendelig for alle aldersgrupper.